Excel – Výpis odlišných hodnot

Úloha:

 1. V Excelu máme v jedné buňce definovanou určitou hodnotu.
 2. Vedle toho máme oblast hodnot a potřebujeme z této oblasti vypsat hodnoty odlišné od hodnoty v definované buňce.
 3. Řešení pomocí vzorců je příliš krkolomné, proto vytvoříme vlastní funkci pomocí VBA makra.

Související aspekty:

 • V oblasti může být více hodnot, které jsou odlišné od zadané hodnoty.
 • Hodnoty “0” a ” ” (prázdná buňka) pro mé potřeby ignoruji.
 • Nechci do jedné buňky vypsat seznam všech těchto odlišných hodnot, protože s nimi dále potřebuji pracovat izolovaně.
 • Přidávám další parametr a tím je pořadí hodnoty, kterou ze všech odlišných hodnot chci získat. Na příkladě to znamená, že pokud mám v této oblasti např. 5 odlišných hodnot, tak si mohu jako parametr zadat i pořadí 1-5, která mi vrátí např. pátou odlišnou hodnotu, která se v oblasti vyskytla.

Řešení:

 • Makro skript ve VBA:

Function diff_value(compare_cell As Range, searched_area As Range, order As Byte)

 Dim items() As Variant
 Dim compare_value As Variant
 Dim array_items As Object
 Dim cell As Range

 Set array_items = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 compare_value = compare_cell.Cells(1, 1).Value

 For Each cell In searched_area
  If (cell.Value <> compare_value And cell.Value <> 0 And Trim(cell.Value) <> "") Then
   array_items(cell.Value) = cell.Value
  End If
 Next

 items = array_items.keys
 If (order > array_items.Count Or order < 1) Then
  diff_value = ""
 Else
  diff_value = items(order - 1)
 End If

End Function

 • Pro vyzkoušení a lepší pochopení přikládám soubor s ukázkou použití: diff_value.xlsm